Autors generalforsamling 2022

Autors ordinære generalforsamling 2022 afholdes søndag den 27. marts 2022 fra kl. 14.30.

Det foregår hos Autor / i kantinen i stueetagen i Koda-bygningen, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Inden generalforsamlingen er der mulighed for at møde bestyrelsen og vende de aktuelle sager.

Efter generalforsamlingen er der fælles middag for alle.

Tilmeld dig meget gerne på forhånd, så vi ved, hvor mange vi bliver.

Der er oprettet en gruppe på Facebook for medlemmer, der vil debattere forud for generalforsamlingen. Deltag i gruppen her.

Se al information om generalforsamlingen ved at udfolde punkterne på denne side.

INDKALDELSE

Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer på mail 4. marts 2022.

Har du ikke modtaget indkaldelse på mail, så kontakt os på autor@autor.dk. Måske har vi ikke din e-mailadresse eller en gammel adresse.

DAGSORDEN

Kl. 13-14: Mød bestyrelsen og drøft de aktuelle sager (frivilligt).

Kl. 14: Indskrivning.

Kl. 14.30: Generalforsamling start:
Velkommen og fællessang.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport
 5. Fremlæggelse af budget til orientering
 6. Forslag om anvendelse af midler modtaget fra Copydan
 7. Forslag fra bestyrelsen
  7a. Forslag til vedtægtsændring.

  Pause
 8. Valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år, valg af 1 bestyrelsesmedlem valgt for 2 år
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år
 10. Valg af 2 kritiske revisorer, der vælges for 1 år
 11. Eventuelt.

Fællessang.

Kl. ca. 18: Fælles middag.

Sluttidspunktet for generalforsamlingen kan rykke sig i tilfælde af mange indsendte medlemsforslag og/eller mange opstillinger til bestyrelsen.

TILMELDING

Stemmeret på generalforsamlingerne har alle foreningens medlemmer, der har været medlem i minimum 3 mdr. før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Der er indskrivning fra kl. 14, hvor alle medlemmer “tjekkes ind” i døren.

For at vi kan holde styr på deltagerantal, opfordrer vi alle til at tilmelde sig på forhånd.

Tilmeld dig her.

Du kan få refunderet dine transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, hvis du kommer langvejs fra. Læs mere under Transportrefusion.

BREVSTEMMER OG FULDMAGT

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen på dagen, har du to muligheder for at gøre din mening gældende og stadig deltage i foreningsdemokratiet i Autor.

Du kan enten give en fuldmagt til et andet deltagende medlem, eller du kan brevstemme – dog kun til bestyrelsesvalget.

For at kunne stemme på generalforsamlingen, skal du have været medlem i min. 3 måneder samt ikke skylde kontingent. Det samme gælder selvfølgelig ifm. afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Fuldmagt

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem, til at stemme på hans eller hendes vegne. En deltager på generalforsamlingen kan ikke medbringe mere end én fuldmagt fra et andet medlem.

Har du fuldmagt med fra et andet medlem? Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal gives Autor senest ved medlemmets tilmelding til generalforsamling.

Download fuldmagtblanket. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket er gyldige.

Brevstemme til bestyrelsesvalg

Medlemmer kan også brevstemme på forhånd til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Du kan stemme på op til tre opstillede medlemmer til bestyrelsen (du kan også vælge kun at stemme på én) – samt op til to til suppleant. Læs mere om valg af Autors bestyrelse – og se de opstillede kandidater under punktet “VALG TIL BESTYRELSEN”.

Sådan brevstemmer du: Send en mail med stemmeafgivning til autor@autor.dk senest søndag den 20. marts 2022 kl. 14.00.

Bemærk: Din brevstemme er bindende, og den kan kun trækkes tilbage fra samme emailadresse, som den er afsendt fra, indtil 24 timer før generalforsamlingens begyndelse.

Man kan også stille op på selve generalforsamlingen. Hvis du brevstemmer, skal du derfor være obs. på, at du ikke får mulighed for at stemme på eventuelle kandidater, der først opstiller på dagen.

Årsregnskab 2021

Se årsregnskabet (årsrapport) her.

Årsregnskabet vil ikke være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen.

Opdatering 28. marts:
Der var på generalforsamlingen ønsker om at få et indblik i de lidt større samarbejder, som Autor havde i løbet af 2021. Her er listet de kontingenter og samarbejder, som havde en større udgift for Autor:

 • Jurakontor for alle medlemmer: 170.000 kr.
 • Spil Dansk: 150.000 kr.
 • Girls Are Awesome (ifm. den nordiske camp We Make Music): 150.000 kr.
 • Dansk Kunstnerråd: 75.000 kr.
 • ECSA – europæiske paraplyorganisation: 52.000 kr.
 • Danske Erhverv: 18.000 kr.

gennemsigtighedsrapport

Se gennemsigtighedsrapporten her.

Gennemsigtighedsrapporten er en oversigt over Autors forbrug af (Kodas) Kulturelle Midler 2021.

budget 2022

Se budgettet for 2022 her.

NB. Budgettet er baseret på det første budgetoverslag oversendt fra Koda til foreningerne i efteråret 2021. Når Kodas årsregnskab er fremlagt og godkendt på Kodas generalforsamling til april 2022, er de præcise beløb for Kodas kulturelle midler på plads – og dermed hvilke beløb, Autor har at råde over i 2022. Dette beløb ser ud til at blive en del større end det, der står i det nuværende budget.

Bemærk, at dokumenter ikke vil være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen.

Forslag om anvendelse af copydan-midler

Bestyrelsen foreslår, at Copydan-midlerne går til opkvalificering og uddannelse af sangskriver- og komponistmiljøet i Danmark.

Uddybning af forslag:

Hovedsageligt skal dette foregå gennem Autors Seminar & Bar, der udbyder 3-4 seminarer en gang om måneden med et efterfølgende netværksmøde. Desuden har Autor opbygget erfaring med at lave streaming-seminarer, som også indgår i dette uddannelsesfokus. Sidst men ikke mindst kan der komme andre uddannelses/opkvalificeringsideer i løbet af året, som vil kunne støttes af Copydan-midlerne.

forslag fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen sætter følgende forslag til afstemning:

Punkt 7a:

I de nuværende vedtægter §9 står der:

”Autor ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, bortset fra hver tredje år, hvor tre bestyrelsesmedlemmer afgår startende i 2021.

Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson og op til to næstforpersoner.”

Dette skal ændres til følgende formulering:

stk. 1

Autor ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, bortset fra hver tredje år, hvor tre bestyrelsesmedlemmer afgår med virkning fra 2021.

Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson og op til to næstforpersoner.

Stk. 2

Tillidshvervene som forperson og næstforpersoner i Autors bestyrelse er tidsbegrænsede.

Stk. 3

Én person kan højst være forperson i 9 år.

Ligeledes kan én person højst være næstforperson (første som anden næstforperson) i 9 år.

Orlov fra et givent tillidshverv på grund af barsel, længevarende sygdom eller lignende, tæller ikke med i den 9 årige periode. Bestyrelsen skal godkende orlov.

De nuværende vedtægter kan læses her.

forslag fra medlemmer

Autors medlemmer har kunnet stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget skulle være Autor i hænde seneste 13. marts.

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Valg til bestyrelsen

I 2022 er følgende medlemmer af bestyrelsen på valg:

 • Autors nuværende forperson, Anna Lidell, er på valg og genopstiller. Læs Annas præsentation her.
 • Nuværende bestyrelsesmedlem Anne Eltard er på valg og genopstiller. Læs Annes præsentation her.
 • Marc Facchini Madsen blev valgt som 1. suppleant på sidste års generalforsamling og har pt. overtaget en plads i bestyrelsen, efter Anja Følleslev trådte ud. Marc stiller op til bestyrelsen. Læs Marcs præsentation her.

Derudover opstiller følgende medlemmer, der har meldt deres opstilling på forhånd:

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Førstesuppleanten deltager i de ordinære bestyrelsesmøder uden stemmeret, mens andensuppleanten ikke gør. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

Du kan se, hvem der pt. er med i Autors bestyrelse her.

Præsenter dig på forhånd

Vil du stille op til Autors bestyrelse, kan du vælge at præsentere dig selv på forhånd på Autors hjemmeside. Så har alle medlemmer – inkl. dem, der brevstemmer, også mulighed for at se dit kandidatur.

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd.

Benyt dette ark til præsentationen. Sendes til autor@autor.dk, gerne sammen med billede til offentliggørelse.

Frist for indsendelse af forhåndspræsentation: 13. marts 2022 kl. 14.00.

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer, der vælges for 1 år. Alle kan stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen. Læs info om kritiske revisorer i Autor (tidligere DJBFA).

De nuværende kritiske revisorer er Leif Ernstsen og Bent Malinovsky.

TILMELD DIG HER