Før Hædersprisfesten afholder DJBFA ekstraordinær generalforsamling. Det foregår på Vega 16. september, og der er fire forslag til afstemning.

Se dagsorden og alle forslag længere nede.

Tid: 16. september 2020 kl. 15 (indskrivning kl. 14:30)
Sted: Vega, Enghavevej 40, 1674 København

Du skal have betalt kontingent for at kunne deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Deadline for at stille forslag var 9. september kl. 15.

Tilmeld dig her

Dagsorden

 • 0. Indskrivning (fra kl 14:30)
 • 1. Velkommen og valg af dirigent
 • 2. Status fra bestyrelsen
 • 3. Forslag om anvendelse af midler modtaget af Copydan
 • 4. Vedtægtsændringer fra bestyrelsen
  • 4A: Justering af antal bestyrelsesmedlemmer
  • 4B: To næstforpersoner frem for én
  • 4C: Forslag om nyt navn til DJBFA
 • 5. Forslag fra medlemmer
 • 6. Eventuelt

Fuldmagt

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at stemme på hans eller hendes vegne.

Download fuldmagtsblanket her. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket er gyldige. Send blanketten til gf20@autor.dk og husk den på selve dagen.

Forslag 3: anvendelse af midler modtaget af Copydan

Disse midler er de såkaldte ”ufordelbare midler”, altså rettighedsindtægter i Copydan, hvor Copydan ikke har kunnet identificere de enkelte rettighedshavere.

DJBFA’s beløb kendes endnu ikke eksakt, men forventes at ligge på ca. 380.000 kr. Alle skal kunne søge midlerne, ikke kun Koda-medlemmer, og vi rammer Copydans uddannelsesformål med følgende forslag:

”Bestyrelsen foreslår, at Copydan-midlerne går til opkvalificering og uddannelse af sangskriver- og komponistmiljøet i Danmark. Hovedsageligt foregår det gennem DJBFA’s Seminar og Bar, der udbyder 3-4 seminarer en gang om måneden med et efterfølgende netværksmøde. Der er adgang for alle. Desuden har DJBFA opbygget god erfaring med at lave tilbagevendende streaming-seminarer, som også indgår i dette uddannelsesfokus. Der er ligeledes adgang for alle. Sidst men ikke mindst kan der komme andre uddannelses/opkvalificering-ideer i løbet af året, som vil kunne støttes af Copydan-midlerne.”

Forslag 4A: Justering af antal bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen ønsker at holde bestyrelsesantallet på 7 i stedet for 6, som ellers var besluttet tidligere. Bestyrelsen har lyttet til generalforsamlingen i 2019, hvor det blev påpeget, at man bliver for sårbar med kun seks i bestyrelsen. Desuden bliver bestyrelsen suppleret af 1. suppleanten til alle møder (dette element kræver dog ikke en vedtægtsændring).

§ 5 Ordinær generalforsamling
Nuværende: (…) Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019, 2020 og 2021 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Rettes til: Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019 og 2020 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Bestyrelsen
Nuværende: DJBFA ledes af en bestyrelse på 6 (i en overgangsperiode dog 7-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år, således at der hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Rettes til: DJBFA ledes af en bestyrelse på 7 (i en overgangsperiode dog 8-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, bortset fra hver tredje år, hvor tre bestyrelsesmedlemmer afgår startende i 2021.

Forslag 4B: To næstforpersoner frem for én

Bestyrelsen ønsker at have muligheden for at udpege to næstformænd, da arbejdsopgaver ifm. hvervet som næstformand kan opdeles i to poster. Det kommer ikke til at have økonomiske konsekvenser, da den samme aflønningsmodel i forretningsudvalget bibeholdes. Med andre ord koster forslaget ikke noget.
 
§ 9 Bestyrelsen
Nuværende formulering: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. (…) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedel af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede.

Foreslået formulering: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til to næstformænd. (…) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, herunder formand eller en af de (op til) to næstformænd er til stede.

Forslag 4C: Nyt navn til DJBFA

Bestyrelsen indstiller til, at foreningen skifter navn. Det er en beslutning, som er at betragte som en vedtægtsændring, da den er så omfattende, og derfor behandles dette punkt på lige fod med en vedtægtsændring. Bestyrelsen indstiller to navne til afstemning:

 • Klang / Komponister og sangskrivere
 • Autor / Komponister og sangskrivere

Begrundelse for ændring:
Sidste år satte bestyrelsen også en navneændring på dagsordenen til generalforsamlingen. Grunden til at bestyrelsen tager det op igen er, at der sidste år tegnede sig et flertal for at skifte navn til ”Klang / komponister og sangskrivere”, men at flertallet ikke var stort nok til en vedtægtsændring. Det kræver 2/3-deles flertal, hvilket Klang akkurat ikke opnåede. 

Der er flere tungtvejende grunde til bestyrelsen ønsker en navneændring.

 • Det er svært at huske  DJBFA – og det medfører ofte misforståelser og forkerte betegnelser. Også i medierne. 
 • Det er ekskluderende – vores medlemmer er langt mere mangfoldige end jazz-, beat- og folk-autorer.
 • Det kan ikke udtales som et ord.
 • Navnet (forkortelsen) siger ikke noget om, hvad vi beskæftiger os med. 

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at foreningen ikke til at ændre fokus eller adfærd, fordi vi kalder os noget andet.

Medlemmer har også mulighed for at indstille deres bud på nyt navn – denne indstilling skal på linje med andre vedtægtsændringer være foreningen i hænde senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen. Altså senest den 9. september kl. 15.00 på gf20@autor.dk

Afstemningsproceduren til generalforsamlingen er indrettet således, at generalforsamlingen skal have ét navn, de skal stemme om til slut. Der laves altså en række afstemningsrunder inden, hvor det navn med færrest stemmer ryger ud i hver runde – og der derfor til sidst er ét navn tilbage. Det navn stemmes der så om efter reglerne om en vedtægtsændring.

Forslag fra medlem
Der er indløbet et navneforslag fra Tom Nagel Rasmussen: Ophav.