Autors generalforsamling 2023

Tirsdag den 21. marts – på Autors 50 års dag – afholder vi årets ordinære generalforsamling kl. 16.30 i København.

Vi holder den årlige generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023. Den dato er det præcis 50 år siden, Autor, dengang DJBFA, blev grundlagt. Så dagen er lidt særlig. Vi markerer 50-året til GF, men holder den store fødselsdagsfest den 15. juni (meget mere info om det senere!).

Generalforsamlingen foregår hos Autor / i kantinen i stueetagen i Koda-bygningen, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø. Vi håber at se så mange medlemmer som muligt!

I forbindelse med generalforsamlingen er der fælles middag for alle.

Tilmeld dig meget gerne på forhånd, så vi ved, hvor mange vi bliver.

Der findes en gruppe på Facebook for medlemmer, der vil debattere forud for generalforsamling. Deltag her.

Se al information om generalforsamlingen ved at udfolde punkterne på denne side.

INDKALDELSE

Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer på mail 22. februar 2023.

Har du ikke modtaget indkaldelse på mail, så kontakt os på autor@autor.dk. Måske har vi ikke din e-mailadresse eller en gammel adresse.

DAGSORDEN

Kl. 16: Indskrivning.

Kl. 16.30: Generalforsamling start:
Velkommen og fællessang.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport
 5. Fremlæggelse af budget til orientering
 6. Forslag om anvendelse af midler modtaget fra Copydan
 7. Forslag fra bestyrelsen
  7a. Forslag til vedtægtsændring.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år
 10. Valg af 2 kritiske revisorer, der vælges for 1 år
 11. Eventuelt.

Fællessang.

Aftensmad: I løbet af aftenen er der fælles middag. Tidspunkt: Under pause i dagsordenen eller efter dagens program – afhængigt af, hvor mange punkter der kommer ind.

Sluttidspunktet for generalforsamlingen kan rykke sig i tilfælde af mange indsendte medlemsforslag og/eller mange opstillinger til bestyrelsen.

TILMELDING

Stemmeret på generalforsamlingerne har alle foreningens medlemmer, der har været medlem i minimum 3 mdr. før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Der er indskrivning fra kl. 16, hvor alle medlemmer “tjekkes ind” i døren.

Det er ikke obligatorisk at tilmelde sig på forhånd. Men for at vi kan holde styr på, hvor mange vi bliver, tjekke kontingenter på forhånd, og finde ud af, hvor hvor meget mad, vi skal lave, opfordrer vi alle til at tilmelde sig på forhånd.

Tilmeld dig her.

Du kan få refunderet dine transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, hvis du kommer fra fx Jylland eller Fyn. Læs mere under Transportrefusion.

BREVSTEMMER OG FULDMAGT

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen på dagen, har du to muligheder for at gøre din mening gældende og stadig deltage i foreningsdemokratiet i Autor.

Du kan enten give en fuldmagt til et andet deltagende medlem, eller du kan brevstemme – dog kun til bestyrelsesvalget.

For at kunne stemme på generalforsamlingen, skal du have været medlem i min. 3 måneder samt ikke skylde kontingent. Det samme gælder selvfølgelig ifm. afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Fuldmagt

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem, til at stemme på dennes vegne. En deltager på generalforsamlingen kan ikke medbringe mere end én fuldmagt fra et andet medlem.

Har du fuldmagt med fra et andet medlem? Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal gives Autor senest ved medlemmets tilmelding til generalforsamling.

Download fuldmagtblanket (pdf) 

Download fuldmagtsblanket (docx)

Kun fuldmagter afgivet på denne blanket er gyldige.

Brevstemme til bestyrelsesvalg

Medlemmer kan også brevstemme på forhånd til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Du kan stemme på op til to opstillede medlemmer til bestyrelsen (du kan også vælge kun at stemme på én) – samt op til to suppleanter. Læs mere om valg af Autors bestyrelse – og se de opstillede kandidater under punktet “VALG TIL BESTYRELSEN”.

Sådan brevstemmer du: Send en mail med stemmeafgivning til autor@autor.dk senest tirsdag den 14. marts 2023 kl. 16.

Bemærk: Din brevstemme er bindende, og den kan kun trækkes tilbage fra samme emailadresse, som den er afsendt fra, indtil 24 timer før generalforsamlingens begyndelse.

Man kan også stille op på selve generalforsamlingen. Hvis du brevstemmer, skal du derfor være obs. på, at du ikke får mulighed for at stemme på eventuelle kandidater, der først opstiller på dagen.

Årsregnskab 2022

Årsregnskab (årsrapport) for Autor ses her.

Årsregnskabet vil ikke være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen.

gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapporten er en oversigt over Autors forbrug af (Kodas) Kulturelle Midler 2022.

Se rapporten her.

budget 2023

Se Autors budget for 2023 her.

Bemærk, at dokumenter ikke vil være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen.

Forslag om anvendelse af copydan-midler

Bestyrelsen foreslår, at Copydan-midlerne går til opkvalificering og uddannelse af sangskriver-og komponistmiljøet i Danmark.

Uddybning af forslag: Hovedsageligt skal dette foregå gennem Autors Seminar & Bar og Besat af Musik, der udbyder en række seminarer med et efterfølgende netværksmøde. Desuden har Autor opbygget erfaring med at lave streaming-seminarer, som også indgår i dette uddannelsesfokus. Sidst men ikke mindst kan der komme andre uddannelses/opkvalificeringsideer i løbet af året, som vil kunne støttes af Copydan-midlerne.

kritiske Revisorer

De kritiske revisorers rapport kan læses her.

forslag fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen sætter følgende forslag til afstemning:

Punkt 7a:

I de nuværende vedtægter §9 står der:

”Autor ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, bortset fra hver tredje år, hvor tre bestyrelsesmedlemmer afgår startende i 2021. Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson og op til to næstforpersoner.”

Bestyrelsen forestår ændring til følgende formulering:

“Autor ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, bortset fra hver tredje år, hvor tre bestyrelsesmedlemmer afgår med virkning fra 2021. Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson og op til to næstforpersoner.

Tillidshvervet som forperson for Autors bestyrelse er tidsbegrænset. Det samme er valg til forretningsudvalget.

Én person kan højst være forperson i 9 år uanset om det er i en sammenhængene periode eller fordelt over flere perioder. En person kan højst sidde i forretningsudvalget i 15 år uanset om det er i en sammenhængende periode eller fordelt over flere perioder.

Orlov fra et givent tillidshverv på grund af barsel, længerevarende sygdom eller lignende, tæller ikke med i den 9-årige og 15-årige periode. Bestyrelsen skal godkende orlov.”

De nuværende vedtægter kan læses her.

forslag fra medlemmer

Opdatering 9. marts: Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmer.

Som medlem af Autor kan du stille forslag til behandling på generalforsamlingen.

Forslaget sendes til autor@autor.dk og skal være Autor i hænde senest den 7. marts 2023 kl. 16.

Valg til bestyrelsen

Der skal i 2023 vælges to bestyrelsesmedlemmer.

I 2023 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Nuværende bestyrelsesmedlem Marc Facchini Madsen (valgt som suppleant) stiller op som suppleant. Se Marcs præsentation.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Førstesuppleanten deltager i de ordinære bestyrelsesmøder uden stemmeret, mens andensuppleanten ikke gør. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

Se hele Autors nuværende bestyrelse her.

Præsenter dig på forhånd

Vil du stille op til Autors bestyrelse (evt. som suppleant), kan du vælge at præsentere dig selv på forhånd på Autors hjemmeside. Så kan alle medlemmer – inkl. dem, der brevstemmer – se dit kandidatur.

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd.

Benyt dette ark til præsentationen. Sendes til autor@autor.dk, gerne sammen med billede til offentliggørelse.

Frist for indsendelse af forhåndspræsentation: 7. marts 2023 kl. 16.

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer, der vælges for 1 år. Alle kan stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen. Læs info om kritiske revisorer i Autor (tidligere DJBFA).

De nuværende kritiske revisorer er Leif Ernstsen og Bent Malinovsky, og de genopstiller.

TILMELD DIG HER