DJBFA’s ordinære generalforsamling 2021 afholdes tirsdag den 28. september 2021 kl. 14 – ca. 17.30.

Det foregår hos DJBFA / i kantinen i stueetagen i Koda-bygningen, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Opdatering oktober 2021: Læs referatet fra generalforsamlingen her.
(underskrives fysisk af bestyrelsen efterfølgende).

Hov, hedder vi ikke Autor nu? Ved den ekstraordinære generalforsamling i juni blev det besluttet af foreningens medlemmer, at vi fremover skal hedde Autor. Dette træder rent praktisk i kraft i starten af 2022. Derfor skriver vi fortsat DJBFA året ud, også på denne side. Derefter går vi officielt og i daglig skrift og tale over til Autor.

Se al information om generalforsamlingen ved at udfolde punkterne på denne side.

INDKALDELSE

Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer på mail 30. august 2021.

Har du ikke modtaget indkaldelse på mail, så kontakt os på djbfa@autor.dk. Måske har vi ikke din e-mailadresse eller en gammel adresse.

DAGSORDEN

(Opdatering 21. september: Indskrivningsstart er rykket fra 13 til 13.30 og punkt 8a er tilføjet).

Kl. 13.30-14: Indskrivning.

Kl. 14: Generalforsamling start:
Velkommen og fællessang.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport
 5. Fremlæggelse af budget til orientering
 6. Forslag om anvendelse af midler modtaget fra Copydan
 7. Forslag fra bestyrelsen
  Forslag til vedtægtsændringer:
  7a. Kønnede titler.
  7b. Beslutningsdygtighed.
 8. Forslag fra medlemmer
  8a. Udmeldelse af Dansk Erhverv.

  Pause
 9. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år
 11. Valg af 2 kritiske revisorer, der vælges for 1 år
 12. Eventuelt.

Fællessang.

Kl. ca. 17.30: Drinks og snacks.

Sluttidspunktet for generalforsamlingen kan rykke sig i tilfælde af mange indsendte medlemsforslag og/eller mange opstillinger til bestyrelsen.

TILMELDING

Stemmeret på generalforsamlingerne har alle foreningens medlemmer, der har været medlem i minimum 3 mdr. før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Der er indskrivning fra kl. 13.30-14, hvor alle medlemmer “tjekkes ind” i døren.

For at vi kan holde styr på deltagerantal, opfordrer vi alle til at tilmelde sig på forhånd.

Corona: Alle deltagere opfordres til at have gyldigt coronapas (dvs. vaccine, immunitet pga. tidligere smitte eller nylig test) til generalforsamlingen.

Tilmeld dig her.

Du kan få refunderet dine transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, hvis du kommer langvejs fra. Læs mere under Transportrefusion.

BREVSTEMMER OG FULDMAGT

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen tirsdag den 28. september, har du to muligheder for at gøre din mening gældende og stadig deltage i foreningsdemokratiet i DJBFA.

Du kan enten give en fuldmagt til et andet deltagende medlem, eller du kan brevstemme – dog kun til bestyrelsesvalget.

For at kunne stemme på generalforsamlingen, skal du have været medlem i min. 3 måneder samt ikke skylde kontingent. Det samme gælder selvfølgelig ifm. afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Fuldmagt

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem, til at stemme på hans eller hendes vegne. En deltager på generalforsamlingen kan ikke medbringe mere end én fuldmagt fra et andet medlem.

Har du fuldmagt med fra et andet medlem? Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal gives DJBFA senest ved medlemmets tilmelding til generalforsamling.

Download fuldmagtsblanket. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket er gyldige.

Brevstemme til bestyrelsesvalg

Medlemmer kan også brevstemme på forhånd til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Du kan stemme på op til tre opstillede medlemmer til bestyrelsen (du kan også vælge kun at stemme på én) – samt op til to til suppleant. Læs mere om valg af DJBFA’s bestyrelse – og se de opstillede kandidater, når de har meldt sig, under punktet “VALG TIL BESTYRELSEN”.

Sådan brevstemmer du: Når kandidaterne har meldt sig og er offentliggjort her på siden efter 15. september, kan du sende en mail med stemmeafgivning til gf21@autor.dk senest tirsdag den 21. september kl. 14.00.

Bemærk: Din brevstemme er bindende, og den kan kun trækkes tilbage fra samme emailadresse, som den er afsendt fra, indtil 24 timer før generalforsamlingens begyndelse.

Man kan også stille op på selve generalforsamlingen. Hvis du brevstemmer, skal du derfor være obs. på, at du ikke får mulighed for at stemme på eventuelle kandidater, der først opstiller på dagen.

Årsregnskab 2020

Se årsregnskabet for 2020 som pdf.

Årsregnskabet vil ikke være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen.

gennemsigtighedsrapport

Se gennemsigtighedsrapport.

Se revisorerklæring ifm. gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapporten er en oversigt over DJBFA’s forbrug af (Kodas) Kulturelle Midler 2020.

budget 2021

Se budget 2021 som pdf.

Bemærk, at dokumenter ikke vil være til rådighed i udskrevet udgave på generalforsamlingen, men kan ses på denne side – og på storskærm på dagen.

Forslag om anvendelse af copydan-midler

Bestyrelsen foreslår, at Copydan-midlerne går til opkvalificering og uddannelse af sangskriver- og komponistmiljøet i Danmark.

Uddybning af forslag:

Hovedsageligt skal dette foregå gennem DJBFA’s Seminar & Bar, der udbyder 3-4 seminarer en gang om måneden med et efterfølgende netværksmøde. Desuden har DJBFA opbygget erfaring med at lave streaming-seminarer, som også indgår i dette uddannelsesfokus. Sidst men ikke mindst kan der komme andre uddannelses/opkvalificeringsideer i løbet af året, som vil kunne støttes af Copydan-midlerne.

forslag fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen sætter følgende forslag til afstemning:

Punkt 7a:
Vedtægterne ændres, så kønnet i titlerne bliver visket ud. Bestyrelsen foreslår, at alle de steder, hvor der står “formand” ændres til “forperson”. Alle de steder, der står “næstformand”, ændres til “næstforperson”, og “næstformænd” bliver til “næstforpersoner”.

Det drejer sig udelukkende om de steder i vedtægterne, som indeholder disse ord. De nuværende vedtægter kan læses her.

Punkt 7b:

Desuden ønsker bestyrelsen at ændre nedenstående formulering, da vedtægterne lige nu siger, at mindst 5 personer skal være til stede, før bestyrelsen er beslutningsdygtig. Det kan være for skrøbeligt, hvis der er mere end to afbud jf. bestyrelsens nuværende størrelse.

Paragraf 9:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedel af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede.

Foreslås ændret til:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand*, er til stede.

(* eller forperson/næstforperson, hvis dette vedtages).

forslag fra medlemmer

DJBFA’s medlemmer har kunnet stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget skulle være DJBFA i hænde senest 14 dage inden selve generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 14.00.

Der er indkommet ét forslag fra medlem Kjeld Lauritsen.

Forslag: ”DJBFA er p.t. medlem af Dansk Arbejdsgiver forening gennem vores medlemskab af Dansk Erhverv. Jeg foreslår hermed at DJBFA melder sig ud straks efter generalforsamlingen”.

Begrundelse:
Kære DJBFA medlem. Er du klar over at vores forening p.t. støtter de borgerlige partier gennem vores medlemskab af Dansk Erhverv? Og at vi støtter den borgerlige side af folketinget, gennem Dansk Erhvervs mange politiske udmeldinger.

Vi har nemlig i al diskretion meldt os under fanerne i Dansk Arbejdsgiver Forening, og det medlemskab mener jeg må stoppe nu. Vi skal ikke være en del af et magtpolitisk spil, med formål at støtte hverken den ene eller anden side i folketinget. Beløbet vi støtter med er ganske beskedent, men jeg ønsker ikke at være med i en forening, der giver støtte til Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative, Venstre og de Radikale, om det så er med et beskedent beløb.

Dansk Erhverv (og Dansk Arbejdsgiverforening) er en sammenslutning af arbejdsgivere, og vi har intet at gøre der. Vores forening er en interesseorganisation for kreative mennesker, og ikke en part på arbejdsmarkedet. Vi har ikke noget at gøre med overenskomster, og interessevaretagelse for store virksomheder, som f.eks. tech-giganterne.

Jamen – skal DJBFA da ikke snakke med alle inden for musikbranchen. Og – ja – DJBFA skal selvfølgelig netværke med alle relevante parter. Det siger sig selv. Men hvis adgangsbilletten til samtalen er at man melder sig ind i en klub, hvor vi ikke hører hjemme, er den for dyrt betalt.

Men – hvad så med de fede, gratis kurser vi får tilbudt gennem Dansk Erhverv? Jeg betaler med glæde mit kontingent til DJBFA, og hvis bestyrelse eller medarbejdere skal på kursus kan vi betale det selv, ud af kontingentpengene. ”There is no such thing as a free lunch”, som det hedder på amerikansk.

Dansk Erhverv har dygtigt sat et kulturnetværk op med deltagelse af alle de store inden for bl.a. musiklivet. Og selvfølgelig kan DJBFA være med der. Men derfor behøver vi jo ikke melde os ind i en forening, hvis politiske holdninger strider mod de fleste DJBFA’eres, og hvor vi i øvrigt slet ikke hører hjemme. 

I øvrigt er det set fra mit synspunkt ikke lykkedes at hjælpe de skabende og udøvende særlig godt i Coronaens tidsalder, mens de store arbejdsgivere og institutioner har klaret sig flot gennem krisen, de fleste med overskud i 2020. Så på det plan har medlemskabet ikke hjulpet en døjt.

Flere har sagt, at ved at være medlem af DE bliver vi anerkendt som et erhverv og at musikken ikke er en hobby. Imidlertid er det medlemmer af Dansk Erhverv, nemlig Vega, Rust, Montmartre m.fl. der er gået foran med underbetaling af de optrædende under påskud af at det er ”upcoming”. I øvrigt er der rigtig mange organisationer inden for musiklivet, der ikke er medlem af Dansk Erhverv, DMF, DAF, Dansk Komponist Forening og mange, mange andre. Og der er mange topprofessionelle inden for de foreninger, med musikken som erhverv.

Meget har DJBFA budt mig i årenes løb. Men der kommer et tidspunkt hvor man må sige stop. For mit vedkommende er grænsen nået ved medlemskabet af Dansk Erhverv. 
– Kjeld Lauritsen.

Valg til bestyrelsen

I 2021 er tre medlemmer af bestyrelsen på valg.

Andre medlemmer, der stiller op til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Førstesuppleanten deltager i de ordinære bestyrelsesmøder uden stemmeret, mens andensuppleanten ikke gør. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

NB. Pga. coronarestriktioner er DJBFA’s ordinære generalforsamling i år udskudt fra marts til september. Fremover håber vi igen at kunne afholde generalforsamlinger om foråret. Dvs. næste periode i realiteten bliver lidt kortere – dvs. at suppleanter, der vælges for 1 år, i realiteten kun kommer til at sidde 1/2 år, og bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år, i realiteten kun kommer til at sidde 2 1/2 år.

Du kan se, hvem der pt. er med i DJBFA’s bestyrelse her.

Præsenter dig på forhånd

Vil du stille op til DJBFA’s bestyrelse, kan du vælge at præsentere dig selv på forhånd på DJBFA’s hjemmeside. Så har dem, der brevstemmer, også mulighed for at se dit kandidatur.

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd.

Benyt dette ark til præsentationen. Sendes til gf21@autor.dk, gerne sammen med billede.

Frist for indsendelse af forhåndspræsentation: 14. september 2021 kl. 14.00.

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer, der vælges for 1 år. Alle kan stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen. Læs info om kritiske revisorer i DJBFA.

De nuværende kritiske revisorer er Leif Ernstsen og Bent Malinovsky, som begge har meddelt, at de genopstiller.

TILMELD DIG HER