Ekstraordinær generalforsamling: Valg af suppleanter

Autor holder ekstraordinær generalforsamling 15. juni 2022 kl. 15.30 for at finde to nye suppleanter til bestyrelsen. Vil du stille op? Eller have indflydelse på, hvem der vælges?

Autors bestyrelse består af syv medlemmer og to suppleanter. Når et medlem træder ud af bestyrelsen, kommer en suppleant automatisk ind.

Lige nu står vi i den situation, at to bestyrelsesmedlemmer (Pernille Bévort og Søren Krogh) er udtrådt af Autors bestyrelse. De medlemsvalgte suppleanter Astrid Cordes og Andreas Sommer er trådt ind i bestyrelsen. Så nu mangler vi to suppleanter. Førstesuppleanten (den som får flest stemmer) deltager altid i bestyrelsesmøderne.

Autors medlemmer skal vælge nye suppleanter. Derfor indkalder vi til kort ekstraordinær generalforsamling med valget som eneste punkt. Man kan også bruge sin indflydelse som medlem via brevstemme eller fuldmagt.

Denne “XGF” finder sted hos Autor på Lautrupsgade 9, 2100 København Ø onsdag den 15. juni 2022 kl. 15.30-16.30.

Autors Seminar & Bar starter i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Læs mere her.

Du kan se, hvem der pt. er med i Autors bestyrelse her.

Vigtige datoer:

  • Mandag den 30. maj 2022 kl. 12.00: Sidste frist for at opstille på forhånd.
  • Onsdag den 8. juni kl. 15.30: Sidste frist for at brevstemme.
  • Onsdag den 15. juni kl. 15.30: Ekstraordinær generalforsamling.

Se al information om generalforsamlingen ved at udfolde punkterne på denne side.

INDKALDELSE

Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer på mail 16. maj 2022.

Har du ikke modtaget indkaldelse på mail, så kontakt os på autor@autor.dk. Måske har vi ikke din nuværende e-mailadresse.

DAGSORDEN

Kl. 15.15: Indskrivning.

Kl. 15.30: Generalforsamling start.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af to bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år).
  3. Eventuelt.

deltagelse

Stemmeret på generalforsamlingerne har alle foreningens medlemmer, der har været medlem i minimum 3 mdr. før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Der er indskrivning fra kl. 15.15, hvor alle “tjekkes ind” i døren.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

Du kan få refunderet dine transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, hvis du kommer langvejs fra. Læs mere under Transportrefusion.

suppleantvalg

Vi skal vælge to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Førstesuppleanten deltager i de ordinære bestyrelsesmøder (og aflønnes for det) uden stemmeret, mens andensuppleanten ikke gør. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

De opstillede suppleantkandidater, der har meldt sig på forhånd – og som man dermed kan stemme på med brevstemme – er:

Marc Facchini Madsenlæs præsentation her.

Nanna Larsen læs præsentation her.

Flere kandidater kan stille op på selve generalforsamlingen 15. juni.

Præsenter dig på forhånd

Vil du stille op som suppleant til Autors bestyrelse, kan du vælge at præsentere dig selv på forhånd på Autors hjemmeside. Så har alle medlemmer – inkl. dem, der brevstemmer, også mulighed for at se dit kandidatur.

Frist for indsendelse af forhåndspræsentation var mandag den 30. maj 2022 kl. 12.00.

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd.

BREVSTEMMER OG FULDMAGT

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen på dagen, har du to muligheder for at stemme og stadig deltage i foreningsdemokratiet i Autor.

Du kan enten give en fuldmagt til et andet deltagende medlem, eller du kan brevstemme til bestyrelsesvalget.

For at kunne stemme på generalforsamlingen, skal du have været medlem i min. 3 måneder samt ikke skylde kontingent. Det samme gælder selvfølgelig ifm. afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Brevstemme til bestyrelsesvalg

Medlemmer kan også brevstemme på forhånd til valg af bestyrelsessuppleanter. Du kan stemme på op til to suppleanter – du kan dermed også vælge kun at stemme på én. Den kandidat, der får flest stemmer, bliver 1. suppleant (og deltager på alle bestyrelsesmøder), den med næstflest stemmer bliver 2. suppleant.

De kandidater, der har meldt på forhånd, at de opstiller: Marc Facchini Madsen og Nanna Larsen har sendt præsentationer – se dem under punktet Suppleantvalg.

Sådan brevstemmer du: Send en mail med stemmeafgivning til autor@autor.dk senest 8. juni 2022 kl. 15.30.

Bemærk: Din brevstemme er bindende, og den kan kun trækkes tilbage fra samme e-mailadresse, som den er afsendt fra, indtil 24 timer før generalforsamlingens begyndelse.

Man kan også stille op på selve generalforsamlingen. Hvis du brevstemmer, skal du derfor være obs. på, at du ikke får mulighed for at stemme på eventuelle kandidater, der først opstiller på dagen.

Fuldmagt

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem, til at stemme på dennes vegne. En deltager på generalforsamlingen kan ikke medbringe mere end én fuldmagt fra et andet medlem.

Har du fuldmagt med fra et andet medlem? Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal gives Autor senest ved medlemmets tilmelding til generalforsamling.

Download fuldmagtblanket. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket er gyldige.